Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1. Isolatienoord onderdeel van Isolatienoord B.V., gevestigd te Harkema, KvK-nummer 86001639, wordt in deze
algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
van diensten of goederen door of namens verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.

Artikel 3: Betaling
1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige
gevallen een aanbetaling van 50% van de totale som verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs
van de reservering en de vooruitbetaling.
2. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de
verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die
invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van
het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de
vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
6. De betalingen in de webshop dienen via iDEAL te worden voldaan. De kosten van deze iDEAL
 -transactie zit reeds in de verkoopsom verwerkt. 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt
het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de
verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht
1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het
moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn
gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit
terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal
het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,
zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien
redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de
door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5. Geen garantie wordt verleend voor B-keus producten. De verkoper informeert de kopende partij vooraf  duidelijk of een bepaald product onder de B/C-keus norm valt.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de
opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen
partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties
heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in
rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem
kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar
koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en
kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat
kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten
binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper
worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te
herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor
dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of
afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel
onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen
1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding
te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als
partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere
afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te
leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering
1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle (verzend)kosten voor de koper zijn.
De verzendkosten bedragen 60,- incl.btw. (Waddeneilanden uitgezonderd; dit wordt per be-
stelling bepaald wegens de kosten overtocht.)
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking

worden gesteld.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper
op te slaan.
4. Indien de zaken worden bezorgd door derden, is de verkoper gerechtigd de eventuele extra bezorgkosten in rekening te
brengen.
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij
overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn
overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in
delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 11: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen
door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals
bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme,
energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen,
werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen
in het bedrijf van verkoper.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan
verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele
verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn
verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper
niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30
kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper
totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn
eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan
verkoper worden tegengeworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren.
4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op
eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform
afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat
koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van
koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van
een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten
aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van
het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht
bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is
hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert
dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat
het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een
periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand
te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico
van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op
artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of
bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor
doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde
zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden
als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van
kracht.

Artikel 18: Forumkeuze
Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.

Vastgesteld op 01-01-2021 te Harkema